Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v MINERVA 21

 

 I. Obecná ustanovení

Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Spolku Minerva 21, se sídlem U Akademie 524/13, 170 00 Praha – Bubeneč, IČ: 04315171, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63377, e-mail: info@minerva21.net. Tento dokument přímo souvisí s Obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou volně dostupné na portálu minerva21.net.

Spolek MINERVA 21 je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů reg. 00066302 a při nakládání s osobními údaji uživatele dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Spolek MINERVA 21 řádně zpracoval dokument posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v rámci něho posoudil, zvážil a popsal zejména následující:

 • zamýšlené operace zpracování údajů a účely zpracování, případně včetně popisu oprávněných zájmu spolku MINERVA 21 coby správce;
 • posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací s údaji z hlediska účelů;
 • posouzení rizik pro práva a svobody subjektu údajů; a
 • plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismu k zajištění ochrany osobních údajů a k prokázání souladu s GDPR.

Uživatelem se v tomto dokumentu rozumí každý subjekt, který figuruje jako uživatel na internetových stránkách minerva21.net, a to bez ohledu na to, zdali si od MINERVY 21 objednal nějaké plnění či nikoli nebo zdali se stal členem či nestal.

 

 II. Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho spolku.

a) Člen M21 – v rámci registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: jméno a příjmení, ID, role, telefon, E-mailovou adresu, klub M21, datum narození, platba. Fakultativně lze uvést osobní údaje: firma, IČ, DIČ, adresa sídla, bankovní spojení pro účely fakturace

b) Nečlen M21 – v rámci registrace na událost uživatel uvádí pouze jméno , příjmení a e-mail. Fakultativně lze uvést osobní údaje: firma, IČ, DIČ, adresa sídla, bankovní spojení pro účely fakturace

c) Mentee – v rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: jméno a příjmení , telefon, E-mailovou adresu, profese/obor, jazyk, očekávání od mentora, cíl, video, životopis. Fakultativně lze uvést osobní údaje: firma, IČ, DIČ, adresa sídla, bankovní spojení pro účely fakturace

d) Mentor – v rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, E-mailovou adresu, profese/obor, jazyk, foto, důvod mentorování, specializace, odkaz na web, o mně

e) Účastník Akademie – v rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: jméno a příjmení , telefon, E-mailovou adresu, důvod a cíl členství.
Fakultativně lze uvést osobní údaje: firma, IČ, DIČ, adresa sídla, bankovní spojení pro účely fakturace

f) Člen E4U – V rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: název firmy, jméno a příjmení kontaktní/pověřené osoby, telefon, E-mailovou adresu
Pro potřeby členství v E4U osobní údaje členů uchováváme po dobu účasti na programu a nepředáváme 3. osobám.

g) Nečlen E4U – V rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje: Název firmy, jméno a příjmení kontaktní/pověřené osoby, telefon, E-mailovou adresu
Pro potřeby členství v E4U osobní údaje členů uchováváme po dobu účasti na programu a nepředáváme 3. osobám.

2. Osobní údaje nám svěřené:

 • chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti;
 • likvidujeme po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho spolku déle jak 5 let.

 

III. Účely zpracování, souhlas se zpracováním

V rámci úvodního dotazníku uživatel poskytuje veškeré osobní údaje zcela dobrovolně, na základě své vlastní vůle. Budou-li tyto údaje uživatelem poskytnuty, bude je MINERVA 21 zpracovávat za účelem identifikace konkrétního subjektu, dále proto, aby byl schopen pro uživatele zpracovat nabídku dle jeho potřeb a požadavků, přičemž na poskytnutou e-mailovou adresu budou následně uživateli zasílána propagační sdělení a personalizované nabídky.

Osobní údaje zadávané při registraci do systému MINERVA 21 jsou zpracovávány zejména s cílem kategorizace uživatele v rámci interní klasifikace spolku MINERVA 21, a za účelem řádného poskytnutí objednaného produktu nebo služby, a to v souladu se všemi oprávněnými očekáváními uživatele. Osobní údaje jsou dále zpracovávány též za účelem vytvoření analýz a statistik MINERVY 21, strategického plánování nebo inovace produktu a služeb, dále za účelem nabízení služeb MINERVY 21 a případně též jiných subjektu a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení. Osobní údaje mohou být poskytnuty též partnerským organizacím MINERVY 21, a to pouze za účelem dle první věty tohoto odstavce.

E-mailová adresa uvedená uživatelem při registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání faktur a zálohových faktur, potvrzení o přijetí nabídky a též ke komunikaci s uživatelem.

Uživatel tímto výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem prodávajícího výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

IV. Práva a prohlášení uživatele

Uživatel je oprávněn být informován a požadovat informace zejména o tom, za jakým účelem se jeho osobní údaje zpracovávají, dále znát období, po které budou údaje uchovány a znát příjemce osobních údajů. Uživatel je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení schraňovaných osobních údajů.

Uživatel je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že prodávající nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů.

Uživatel tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

 

V. Způsob ochrany zpracovávaných dat

Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je Spolek Minerva 21 se sídlem U Akademie 524/13, 170 00 Praha – Bubeneč,
IČ: 04315171, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, L, vložka 63377.

Pro zabezpečení osobních údajů MINERVA 21 přijal zejména následující opatření:

 • zámky
 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • antivirová ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je spolek MINERVA 21 povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení též uživatelům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

VI. Délka uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy na 5 let od jejich pořízení.

Na písemnou žádost uživatele mohou být jeho osobní údaje v databázi MINERVY 21 změněny či odstraněny, a to částečně i v plném rozsahu. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího dojde zároveň ke zrušení registrace uživatele na portálu a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací.

V případě, že má uživatel v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na workshop nebo členství, který je provozován i jen částečně na portálu, považuje se den, kdy uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný workshop nebo členství a uživatel již není nadále oprávněn workshop nebo členství využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za workshop nebo členství.

 

VII. Přístup k datům

Spolek Minerva 21 nemá žádné zaměstnance, tvoří jej členové kolegia, expertní rady, ambasadorky. Správcem osobních údajů je spolek Minerva 21. S pověřenými zástupci Minerva 21 a zpracovateli byla řádně sepsána zpracovatelská smlouva.

 

VIII. Způsob zpracování dat

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím elektronických formulářů a v písemné podobě.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný ode dne 20. 5. 2018 a vztahuje se na veškeré smluvní vztahy mezi spolkem MINERVA 21 a jeho uživatele, ohledně dodávky objednaných produktu či poskytování objednaných nebo poptávaných služeb prostřednictví internetového portálu MINERVA 21.

Zaškrtnutím políčka na internetové stránce MINERVA 21 uživatel prohlašuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil, tomu rozumí, v plném rozsahu a bezvýhradně jej akceptuje.

Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Tato Pravidla ochrany osobních údajů může MINERVA 21 v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze „Ochrana osobních údajů MINERVA 21“ bude vždy dostupná na webové stránce minerva21.net. Dojde-li v „Ochrana osobních údajů MINERVA 21“ k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, spolek MINERVA 21 uživatele informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní upozornění. Doporučujeme „Ochrana osobních údajů MINERVA 21“ při využívání webové stránky www.minerva21.com průběžně kontrolovat.

 

Poslední úpravy 20.5.2018