Rostya Gordon-Smith

zakladatelka MINERVA21

Spolek MINERVA 21 vznikl z iniciativy Rostyi Gordon-Smith v roce 2015 s cílem podpořit sebevědomí a spolupráci českých i slovenských žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA 21 k naplnění svého poslání i muže. Naším cílem je být vlivným, pozitivně smýšlejícím a tvůrčím hnutím v české společnosti.

Naši činnost stavíme na třech základních pilířích:

 • Sebevědomí– posilujeme sebevědomí žen vzájemnou podporou, síťováním, vzděláváním, společnými aktivitami
 • Sdílení– dělíme se – ženy i muži – o své poznatky a zkušenosti
 • Vliv – vyzýváme ženy „Minervanky“ i muže „Minervany“, aby se zapojili do společenského života.

Naše motto ČEŘÍME VODU

Představte si, že hodíte do vody kamínek. Co se stane? Na hladině se začnou tvořit kruhy. První, druhý, třetí… a máte-li po ruce kamínků víc, kruhy se prolnou, spojí. Ve Spolku MINERVA 21 je právě spojování kruhů symbolickým vyjádřením spolupráce, komunikace, vzájemné podpory a networkingu. Proto naše motto „Čeříme vodu“ je vyjádřením pohybu i protipólem stojatých vod.

Hodnoty MINERVY21

 • T – transparentnostve vzájemných vztazích, jednáme slušně, přímo, neexistují žádná tabu
 • R – respektk sobě i k hodnotám MINERVY 21, upřednostňujeme humor před nafouklým egem
 • E – efektivita– práce pro MINERVU 21 nás baví, konáme a svým chováním a činy pozitivně ovlivňujeme své okolí
 • N – nejsme protimužům, jsme pro ženy
 • D – důvěrav přístupu k ostatním, plníme sliby a jsme loajální k MINERVĚ 21

Pracovní krédo

Řídíme se pravidly tzv. „minervanského desatera“:

 1. Dělíme se o své znalosti a informace
 2. Zajímáme se o sebe
 3. Přijímáme různé názory a nápady
 4. Podporujeme se ekonomicky
 5. Navzájem se motivujeme a podporujeme
 6. Nepomlouváme se
 7. Chválíme se
 8. Radujeme se z úspěchu druhých
 9. Společně budujeme silnou síť
 10. „Dobrý skutek si zaslouží předání dále“

Historie MINERVY 21

Spolek MINERVA 21 navazuje na odkaz Elišky Krásnohorské, která v roce 1890 „rozčeřila stojaté vody“ založením Minervy – spolku pro ženské studium, jenž se ve své době výrazně zasloužil o výchovu české ženské inteligence. Inspiruje se také římskou Minervou – bohyní moudrosti, znalostí, řemesel, strategie, fyzické vytrvalosti a odolnosti.

V roce 2015 uvedlo spolek do života devět žen – Rostya Gordon-Smith, která jeho založení iniciovala, získala pro tuto myšlenku Evu Čejkovou Vaškovou, Marcelu Hrubošovou, Rut Kolínskou, Renatu Mrázovou, Květoslavu Santlerovou, Věru Staňkovou, Janu Václavkovou a Ilonu Urbanovou. Tyto osobnosti pomohly ve velice krátké době rozšířit myšlenku MINERVY 21 do různých koutů České republiky a získaly mnoho následovníků a sympatizantů – především žen, ale i mužů.

Do Spolkového rejstříku byl Spolek MINERVA 21 zapsán 13. srpna 2015. V současnosti působí jeho kluby v Praze, Brně, Liberci, na severu Čech (Děčín, Teplice, Litoměřice), Olomouci a Ostravě. Od samotného začátku se MINERVA 21 zaměřila na pět hlavních okruhů své činnosti, což jsou klubová setkávání, mentoringový program, networkingový program Exchange4You, vzdělávání v rámci vlastní Akademie a Nadační fond. 

 „Hnutí MINERVA 21 jsem založila, abych pomohla ženám v České republice najít zdravé sebevědomí. Žila jsem v mnoha zemích světa na různých kontinentech a tvrdím, že české ženy jsou výjimečné – jsou vzdělané, pracovité, krásné a ještě ke všemu umí uvařit a přišít knoflík. To, co jim chybí, je právě sebevědomí. Věřím, že zdravé sebevědomí je jedním z klíčů k úspěchu i spokojenosti žen v profesním i osobním životě.“

Rostya Gordon-Smith

Jana Kadlecová

výkonná ředitelka M21

Spolek MINERVA 21 nabízí koncept pro 21. století, který podporuje vzdělávání, komunikaci a spolupráci žen a mužů na základě společných hodnot, vytváří celorepublikovou znalostní a informační síť a v neposlední řadě pomáhá především ženám získávat manažerské znalosti a dovednosti, aby byly lépe připraveny zastávat vrcholové pozice a ovlivňovat dění v různých oblastech našeho života, ať už se jedná o podnikání, rodinu a výchovu, školství a vzdělávání, komunální politiku a další.